Τα θέματα του Δημοτικού Συμβουλίου Σπάρτης Τρίτη 14 Ιανουρίου 2020

Κυρίες και Κύριοι,

Καλείστε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (Δημαρχιακό Μέγαρο – Κεντρική Πλατεία Σπάρτης – αίθουσα συνεδριάσεων) την 14-01-2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:15 για συζήτηση και λήψη αποφάσεως στα πιο κάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1ο Περί καταπολέμησης του δάκου της ελιάς με δολωματικούς ψεκασμούς για το έτος 2020

Εισηγητής: κ.Αθανάσιος Καρλαύτης

2ο Έγκριση της αριθ.41/20-12-2019 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π. Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Σπάρτης με θέμα «Περί ψήφισης κανονισμού ΚΑΠΗ»

Εισηγήτρια: κ.Δήμητρα Παπανικολάου

3ο Χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΌ ΤΙΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΤΗΣ 7ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ»

Εισηγητής: κ.Δημήτριος Καπονικολός

4ο Τροποποίηση της αριθ.398/2019 Α.Δ.Σ. με θέμα «Ορισμός εκπροσώπου και αναπληρωτή στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Αναπτυξιακής ΠΑΡΝΩΝΑ, Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ»

Εισηγητής: κ.Μιχαήλ Βακαλόπουλος

5ο Υποβολή αιτήματος για τροποποίηση αντικειμένου της προμήθειας: «Χρηματοδότηση υποδομών προσωρινής διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων κατασκευή ΜΜΔ» – Τροποποίηση της αριθ. 387/03-10-2016 Α.Δ.Σ. [ΑΔΑ: 673ΨΩ1Ν-ΥΒΧ] ως προς το φυσικό αντικείμενο της προμήθειας.

Εισηγητής: κ.Χρήστος Κανακάκος

6ο Περί αντικατάστασης του δηλωτικού σήματος του Δήμου Σπάρτης –Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης προτάσεων

Εισηγήτρια: κ.Γεωργία Ζαχαράκη-Αναστασοπούλου