Ενέργειες ΔΥΠΕ για την 181-2018 Απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών

Κατόπιν οδηγιών του Υπουργείου Υγείας αναφορικά με προσωρινά εκτελεστές αγωγές, ιατρών και οδοντιάτρων υπαγομένων στις ρυθμίσεις του Ν.4238/2014 σας ενημερώνουμε ότι:

Στις 8/5/2018 περιήλθε στην Υπηρεσίας μας η αριθμ. 181/2018 Απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. Κατόπιν με το αριθμ. πρωτ.20520/18.5.2018 έγγραφό μας αποστείλαμε στους ενάγοντες ιατρούς ερώτημα περί αποδοχής ή μη της προσωρινής προσήκουσας παρεχόμενης εργασίας τους στην Διοίκηση της 6ης ΥΠΕ (η προθεσμία απαντήσεων τέθηκε εντός πέντε ημερών από την λήψη της ενημερωτικής επιστολής).

Μετά την παρέλευση της ως άνω προθεσμίας και τη συλλογή σχετικών απαντήσεων, αποστείλαμε στο Υπουργείο Υγείας την αριθμ. 4630/14.6.2018 Απόφαση του Διοικητή της 6ηςΥΠΕ προκειμένου να λάβουμε την έγκριση της Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου του Υπουργείου Υγείας.

Η Υπηρεσία μας μετά την σχετική έγκριση θα προχωρήσει σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου οι ιατροί να εργαστούν στη Διοίκηση της 6ης ΥΠΕ σύμφωνα πάντα με το διατακτικό της αριθμ.181/2018 Απόφασης.