Παναγιώτα Αλειφέρη – Υπ.Δημοτική Σύμβουλος Μονεμβασίας με τον Ηρακλή Τριχείλη