Μεσημεριανό…το Δημοτικό Συμβούλιο Σπάρτης της Παρασκευής

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η (Αριθ.39/2019)

Κυρίες και Κύριοι,

Καλείστε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (Δημαρχιακό Μέγαρο – Κεντρική Πλατεία Σπάρτης – αίθουσα συνεδριάσεων) την 25-10-2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:15 για συζήτηση και λήψη αποφάσεως στα πιο κάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1ο Σύσταση επιτροπής για τη σύνταξη ανοικτής Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς κάθε ενδιαφερόμενο για την ανάληψη του έργου: Σπάρτη Smart City

Εισηγητής: κ.Δήμαρχος

2ο Αποδοχή παραίτησης μέλους συμμετέχοντος στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου και αντικατάσταση αυτού.

Εισηγητής: κ.Δήμαρχος

3ο Ενημέρωση σχετικά με τη χωροθέτηση σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων (ΣΜΑ)

Εισηγητής: κ.Δημήτριος Καπονικολός

4ο Εκλογή εκπροσώπων του Δήμου Σπάρτης στη Γενική Συνέλευση της ΠΕΔ Πελοποννήσου

Εισηγητής: κ.Σπυρίδων Μοιράγιας

5ο Περί συμμετοχής του Δήμου Σπάρτης στη διεθνή έκθεση τουρισμού PHILOXENIA 2019 στη Θεσσαλονίκη

Εισηγήτρια: κ.Γεωργία Ζαχαράκη-Αναστασοπούλου

6ο Περί συμμετοχής του Δήμου Σπάρτης στη διεθνή έκθεση τουρισμού WORLD TRAVEL MARKET (WTM) 2019 στο Λονδίνο

Εισηγήτρια: κ.Γεωργία Ζαχαράκη-Αναστασοπούλου

7ο Ορισμός δικαιούχων – προσδιορισμός και καταβολή αποζημίωσης κατά παρ.3 άρθρ.33 Ν.4483/2017 σε μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. για τη δημοτική περίοδο 2019-2023

Εισηγητής: κ.Σπυρίδων Μοιράγιας

8ο Ορισμός νέων εκπροσώπων στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σπάρτης και του Δήμου Ευρώτα σχετικά με τη διάθεση τεχνικού υπαλλήλου στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, Χωροταξίας, Υπηρεσίας Δόμησης και Περ/ντος του Δήμου Σπάρτης

Εισηγητής: κ.Σπυρίδων Μοιράγιας

9ο Περί ορισμού εκπροσώπων στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Πελοπόννησος» 2014-2020

Εισηγητής: κ.Σπυρίδων Μοιράγιας

10ο Περί συμπλήρωσης κανονισμού για τη χρήση και λειτουργία των οδών, πλατειών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Σπάρτης

Εισηγητής: κ.Σπυρίδων Μοιράγιας

11ο Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής τμήματος της υπηρεσίας με τίτλο: “Υπηρεσίες περισυλλογής και διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς 2018-2019’’

Εισηγητής: κ.Αθανάσιος Καρλαύτης

12ο Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019

Εισηγήτρια: κ.Γεωργία Δεδεδήμου

13ο Άνοιγμα Λογαριασμού Ταμειακής Διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος

Εισηγήτρια: κ.Γεωργία Δεδεδήμου

14ο Ανανέωση απόφασης για την εξουσιοδότηση – εκπροσώπηση, για τη ταμειακή διαχείριση των λογαριασμών του Δήμου Σπάρτης με: (α)  EUROBANK, (β)  Τράπεζα Πειραιώς, (γ) Εθνική Τράπεζα Ελλάδας και (γ) Τράπεζα Ελλάδος

Εισηγήτρια: κ.Γεωργία Δεδεδήμου

15ο Έγκριση της αριθ.54/2019 απόφασης του Δ.Σ. του Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Σπάρτης με θέμα «Περί τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019»

Εισηγητής: κ.Ηλίας Αναστασάκος

16ο Έγκριση της κυκλοφοριακής μελέτης «Θέση στάθμευσης ΑΜΕΑ επί της οδού Κλεάρχου 35 στη Σπάρτη / Επικαιροποίηση της αριθμ.244/2001 Α.Δ.Σ.»

Εισηγητής: κ.Δημήτριος Καπονικολός

17ο Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΔΚ ΣΠΑΡΤΙΑΤΩΝ 2016», αναδόχου ΕΝΩΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.

Εισηγητής: κ.Δημήτριος Καπονικολός

18ο Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ Δ.Ε. ΟΙΝΟΥΝΤΟΣ 2017», αναδόχου Πολυζώη Σωτηράκου

Εισηγητής: κ.Δημήτριος Καπονικολός

19ο Έγκριση 1ουΑνακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε) του έργου: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΔΡΑΥΛΑΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΕ ΜΥΣΤΡΑ 2019», αναδόχου Γεωργίου Κυριακούλια

Εισηγητής: κ.Δημήτριος Καπονικολός

20ο Έγκριση 1ουΑνακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Τακτοποιητικού) και του 1ουΠρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Τ.Κ. ΧΡΥΣΑΦΩΝ», αναδόχου Παναγιώτη Μάνη

Εισηγητής: κ.Δημήτριος Καπονικολός

21ο Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Επέκταση ηλεκτροδότησης στα ΤΔ Παλαιοπαναγιάς και Ανωγείων και στους οικισμούς Διπόταμα και Σωτήρα»

Εισηγητής: κ.Δημήτριος Καπονικολός

22ο Ανάκληση της αριθ.381/2019 απόφασης Δ.Σ. με θέμα «Εξειδίκευση πίστωσης – Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης σε βάρος του Κ.Α.00-6463.002 με τίτλο «Διαφημιστική Καμπάνια για την Ανακύκλωση»

Εισηγήτρια: κ.Γεωργία Δεδεδήμου

23ο Ανάκληση της αριθ.399/2019 απόφασης Δ.Σ. με θέμα «Εξειδίκευση πιστώσεων – Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων που αφορούν την επισκευή του ΚΗΗ4336 οχήματος του Δήμου»

Εισηγητής: κ.Χρήστος Κανακάκος

24ο Ανάκληση της αριθ.400/2019 απόφασης Δ.Σ. με θέμα «Εξειδίκευση πιστώσεων – Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων που αφορούν την επισκευή του ΚΗΗ4337 οχήματος του Δήμου»

Εισηγητής: κ.Χρήστος Κανακάκος

25ο Έγκριση μελέτης της υπηρεσίας – προμήθειας με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΥΚΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ» προϋπολογισμού 270.000,00 € (με ΦΠΑ)

Εισηγητής: κ.Χρήστος Κανακάκος

26ο Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ»

Εισηγητής: κ.Δημήτριος Καπονικολός

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το αρ. 67 παρ.6 Ν.3852/2010 στις συνεδριάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων λαμβάνουν τον λόγο εκτός του Δημάρχου και του αρμοδίου Αντιδημάρχου, οι επικεφαλής των παρατάξεων και οι ειδικοί αγορητές ανά θέμα, που ορίζονται από τις παρατάξεις με σχετική γραπτή δήλωσή τους στο Προεδρείο πριν την έναρξη της συνεδρίασης.

Οι δημοτικοί σύμβουλοι που επιθυμούν να τοποθετηθούν θα εγγράφονται μετά το πέρας των ομιλιών των ανωτέρω.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Σπυρίδων Μοιράγιας