Σε καλό δρόμο η υπόθεση “Νέο Μουσείο Σπάρτης”

Οι Φίλοι του Νέου Αρχαιολογικού Μουσείου Σπάρτης εκφράζουμε τη μεγάλη ευχαρίστηση των φορέων της πόλης μας και του νομού μας για το περιεχόμενο της νέας Προγραμματικής Σύμβασης που συνέταξε το Υπουργείο Πολιτισμού και ψήφισε ομόφωνα το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου, διότι στο κείμενο αυτό υπάρχουν όλα όσα ζητήσαμε  από τους θεσμικούς φορείς και ιδιαίτερα από την Γενική Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού κ. Μαρία Ανδρεαδάκη Βλαζάκη με την επιστολή τους στις 26 Απριλίου 2017.

Στην νέα προγραμματική σύμβαση για το Μουσείο μας για πρώτη φορά γίνεται  επακριβής αναφορά και διευκρίνιση στα ζητήματα, τα οποία ζητήσαμε από τη Γενική Γραμματέα να προσδιοριστούν με σαφήνεια. Συγκεκριμένα:

 1. Αποσαφηνίζεται ότι κύριος του έργου της μελέτης του νέου Μουσείου είναι το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και για πρώτη φορά ορίζεται εκ μέρους του Υπουργείου πενταμελής επιτροπή με έναν εκπρόσωπο της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, έναν εκπρόσωπο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Π.Ε. Λακωνίας και  τρία Διευθυντικά στελέχη του Υπουργείου Πολιτισμού, ως επιβλέποντες στην εφαρμογή της προγραμματικής σύμβασης.

 2. Για πρώτη φορά ορίζεται επακριβώς το περιεχόμενο της προγραμματικής σύμβασης, το οποίο περιλαμβάνει όλα τα προαπαιτούμενα της μελέτης, και τον ρόλο του κάθε εταίρου χωριστά. Συγκεκριμένα:

 • Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, ως Κύριος του Έργου, αναλαμβάνει την εποπτεία και τη διαδικασία παρακολούθησης της υλοποίησης του έργου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την σχετική νομοθεσία για την προστασία των αρχαιοτήτων και την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων. Πέραν αυτού το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού με τις αρμόδιες υπηρεσίες του αναλαμβάνει:

Α) Την σύνταξη της απαραίτητης Μουσειολογικής μελέτης.

Β) Την σύνταξη Μουσειογραφικής μελέτης.

Γ) Την έκδοση των απαραίτητων εγκριτικών αποφάσεων.

 • Η Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας ως «Φορέας υλοποίησης του έργου», αναλαμβάνει:

 • Προμελέτη και λοιπά στάδια (Οριστική – Μελέτη Εφαρμογής – Τεύχη δημοπράτησης) για την ανέγερση νέου κτιρίου Μουσείου και για την αποκατάσταση και ένταξη νέων χρήσεων στο διατηρητέο κτίριο πρώην ΧΥΜΟΦΙΞ. Στην ανάθεση θα περιλαμβάνεται: Πλήρες Τοπογραφικό Διάγραμμα, Πλήρης αρχιτεκτονική, στατική και ηλεκτρομηχανολογική αποτύπωση του υπάρχοντος διατηρητέου κτίσματος, Μελέτη στατικής επάρκειας του υπάρχοντος διατηρητέου κτίσματος, Αρχιτεκτονική Μελέτη, Αρχιτεκτονική Μελέτη διαμόρφωσης Περιβάλλοντος χώρου, Στατική Μελέτη, Μηχανολογικές – Ηλεκτρολογικές – Ηλεκτρονικές Μελέτες, Μελέτη Παθητικής και Ενεργειακής Πυροπροστασίας, Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης, Γεωτεχνική Μελέτη, Τεύχη δημοπράτησης

 • Την συγκρότηση του φακέλου του διαγωνισμού, γενικά των διαγωνισμών

 • Τη χρηματοδότηση της μελέτης με το ποσό 2.785.068,23 Ευρώ.

 1. Η διάρκεια της παρούσας προγραμματικής σύμβασης είναι 48 μήνες με χρόνο υλοποίησης της μελέτης 12 μήνες. Ως χρόνος έναρξης της προθεσμίας των 48 μηνών θεωρείται η υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης. Στις ανωτέρω προθεσμίες δεν περιλαμβάνονται οι χρόνοι εγκρίσεων, και ο χρόνος εκπόνησης της Μουσειολογικής και Μουσειογραφικής μελέτης.

 1. Για πρώτη φορά προσδιορίζονται οι επιμέρους προθεσμίες, όπως ακριβώς απαιτήσαμε από το Υπουργείο Πολιτισμού , οι οποίες έχουν ως εξής:

  • Σε 3 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης θα παραδοθεί η αρχιτεκτονική προμελέτη.

  • Μουσειολογική μελέτη – Μουσειογραφική μελέτη θα εκπονηθούν από το ΥΠΠΟΑ πριν την φάση εκπόνησης της Οριστικής μελέτης, εντός 12 μηνών από την έγκριση της προμελέτης.

 • Μετά την έκδοση του νέου πλαισίου διενέργειας αρχιτεκτονικών διαγωνισμών από το ΥΠΕΝ, η Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας θα συντάξει τον φάκελο του έργου για τον Αρχιτεκτονικό διαγωνισμό εντός 3 μηνών.

 • Ο αρχιτεκτονικός διαγωνισμός θα ολοκληρωθεί εντός 6 μηνών από την δημοσίευση της σχετικής Προκήρυξης.

 • Οι μελέτες θα εκπονηθούν εντός 12 μηνών συνολικά από την υπογραφή της σύμβασης ανάθεσής τους.

 1. Για πρώτη φορά , όπως είχαμε ζητήσει με την επιστολή μας , το Υπουργείο Πολιτισμού αναλαμβάνει:

 • Να ορίσει τους ειδικούς όρους προστασίας των μνημείων που προστατεύονται εντός του οικοπέδου του ΧΥΜΟΦΙΞ προκειμένου να προσδιοριστεί η θέση του Μουσείου και τυχόν άλλοι περιορισμοί ή προδιαγραφές που θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους οι διαγωνιζόμενοι μελετητές, όπως ακριβώς ζητήσαμε.

 • Να προσδιοριστεί το ρυμοτομικό σχέδιο και να συνυπολογιστούν οι πολεοδομικοί περιορισμοί.

Από όσα αναφέρονται αναλυτικά στην νέα προγραμματική σύμβαση αποδεικνύεται ότι η Περιφέρεια Πελοποννήσου και ειδικότερα η Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας δεν είχαν κάνει απολύτως τίποτα τα τελευταία έξι χρόνια σχετικά με την απαραίτητη προετοιμασία και την  εκπόνηση της μελέτης του Νέου Αρχαιολογικού Μουσείου Σπάρτης και γι’ αυτό στην νέα αυτή προγραμματική σύμβαση περιλαμβάνονται και όλα τα προαπαιτούμενα για την προετοιμασία της προκήρυξης της μελέτης. Αποδεικνύεται επίσης ότι το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού δεν είχε προβεί σε καμία ενέργεια τα τελευταία είκοσι χρόνια για να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του για την εκπόνηση της μελέτης και την υλοποίηση του έργου. Επομένως δικαίως διαμαρτυρηθήκαμε τόσο έντονα!

Θεωρούμε ότι οι φορείς της Σπάρτης και της Λακωνίας με την δυναμική κινητοποίησή τους αφύπνισαν όλη αυτή την αδρανούσα διοίκηση. Αν και όλοι οι φορείς και οι πολίτες είμαστε ιδιαίτερα «πικραμένοι» (κατά την ειρωνική έκφραση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου κ. Πέτρου Τατούλη), δεν θα πάψουμε να διεκδικούμε αυτό που μας ανήκει και να ελέγχουμε τους υπευθύνους, όσο και αν «πικραίνουμε» με τις αποκαλύψεις μας για την αδράνειά τους το σύνολο των υπευθύνων της Περιφέρειας Πελοποννήσου και της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, αλλά και του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Η πρώτη φάση της προσπάθειάς μας που διήρκεσε 15 μήνες έρευνας, δημοσιεύσεων και συγκρούσεων, πέτυχε απολύτως! Μετά την ιδρυτική συνέλευση του φορέα μας την ερχόμενη Τετάρτη, 14/6/2017, θα ξεκινήσουμε την νέα μας προσπάθεια να ελέγξουμε την τήρηση και επίσπευση των χρονοδιαγραμμάτων και την αναζήτηση τρόπου για την  πραγματοποίηση του έργου, πλέον, του Νέου μας Μουσείου.

Και να είμαστε όλοι σίγουροι ότι θα το πετύχουμε, αρκεί να κινηθούμε ενωμένοι και αποφασισμένοι!

 

 

Για τη λήψη της νέας προγραμματικής σύμβασης επέλεξε Εδώ