Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Σπάρτης στις 10 Ιουνίου 2020 – Τα θέματα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η (Αριθ.22/2020)

Κυρίες και Κύριοι,

Καλείστε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, που θα γίνει στο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Σπάρτης (ισόγειο βιβλιοθήκης), την 10-06-2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30, κεκλεισμένων των θυρών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ.1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020) και της με αριθ.πρωτ.33282/εγκ.163/29-05-2020 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεως στα πιο κάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1ο Αποδοχή παραιτήσεων α) κ.Παπανικολάου Δήμητρας από το αξίωμα του Προέδρου του Δ.Σ. Ν.Π. Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Σπάρτης β) κ.Ατσαβέ Ευστρατίου από το αξίωμα του Αντιπροέδρου του Δ.Σ. Ν.Π. Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Σπάρτης – Ορισμός Προέδρου και Αντιπροέδρου (εξ αναβολής)

Εισηγητής: κ.Δήμαρχος

2ο Επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης

Εισηγητής: κ.Μιχαήλ Βακαλόπουλος

3ο Εξουσιοδότηση κ.Δημάρχου για την πραγματοποίηση κάθε απαιτούμενης ενέργειας, σχετικά με τον προσδιορισμό δικασίμου και την εκδίκαση της υπ’ αριθμ.2/8-1-2020 αίτησης αναίρεσης ενώπιον του Αρείου Πάγου.

Εισηγητής: κ.Μιχαήλ Βακαλόπουλος

4ο Ορισμός υπαλλήλου για τη διαχείριση του λογαριασμού της παγίας προκαταβολής έτους 2020

Εισηγήτρια: κ.Γεωργία Δεδεδήμου

5ο Περί αποδοχής αιτήματος του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Ποταμιάς, και έγκριση εργασιών αποπεράτωσης της παλαιάς βρύσης ή Κρυόβρυσης, με δαπάνη του Συλλόγου

Εισηγητής: κ.Δημήτριος Καπονικολός

6ο Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2020 για νέα εγγραφή με τίτλο «ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ / ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΚΟΚ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗ ΑΥΤΩΝ»

Εισηγήτρια: κ.Γεωργία Δεδεδήμου

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το αρ. 67 παρ.6 Ν.3852/2010 στις συνεδριάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων λαμβάνουν τον λόγο εκτός του Δημάρχου και του αρμοδίου Αντιδημάρχου, οι επικεφαλής των παρατάξεων και οι ειδικοί αγορητές ανά θέμα, που ορίζονται από τις παρατάξεις με σχετική γραπτή δήλωσή τους στο Προεδρείο πριν την έναρξη της συνεδρίασης.

Οι δημοτικοί σύμβουλοι που επιθυμούν να τοποθετηθούν θα εγγράφονται μετά το πέρας των ομιλιών των ανωτέρω.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Σπυρίδων Μοιράγιας