Αναγγελία στον ΕΛΓΑ για ζημιά από ΧΑΛΑΖΙ της 16ης Ιουνίου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας γνωρίζουμε ότι έχει γίνει αναγγελία στον ΕΛΓΑ για ζημιά από ΧΑΛΑΖΙ της 16ης Ιουνίου 2022 για καλλιέργειες ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ και ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ στις Κοινότητες Λογγάστρας και Τρύπης (περιοχή Καραβά) της Δημ. Ενότητας Μυστρά Δήμου Σπάρτης και για ΕΛΙΕΣ στην περιοχή «Λιοπάσι» της Κοινότητας Τρύπης.

Οι δηλώσεις ζημιάς υποβάλλονται έως και την Παρασκευή 1 Ιουλίου 2022 (δηλ. για 15 ημέρες από την επόμενη της ζημιάς) στους Ανταποκριτές ΕΛΓΑ της Δημ. Ενότητας Μυστρά.

Οι ανταποκριτές ΕΛΓΑ βρίσκονται στα γραφεία του Δήμου στη Μαγούλα (Δευτέρα έως Παρασκευή, τηλ. 27313 61130 και 27313 61118).

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

  1. Δεν καλύπτονται οι ζημιές σε μη συστηματικές ή εγκαταλειμμένες καλλιέργειες,

ή που κατά ανεξάρτητο αγροτεμάχιο έχουν λιγότερα από δέκα δένδρα ή

καταλαμβάνουν κατ’ είδος, έκταση μικρότερη από ένα (1) στρέμμα. (Σημείωση:

Ισχύει συνδυαστικά, δηλ. δεν καλύπτεται π.χ. έκταση 1,5 στρέμμα με 8 δένδρα,

ούτε και έκταση 0,9 στρέμματα με 15 δένδρα).

  1. Δήλωση ζημιάς υποβάλλεται μόνο αν από το συγκεκριμένο αίτιο έχει ζημιωθεί η καλλιέργεια ανά αγροτεμάχιο σε ποσοστό μεγαλύτερο του 20% της συνολικής αναμενόμενης παραγωγής.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά (από τον παραγωγό για υποβολή της δήλωσης):

  • Αντίγραφο Δήλωσης Καλλιέργειας /Εκτροφής ΕΛΓΑ έτους 2021.

(Σημ. Είναι ευνόητο ότι θα πρέπει να υπάρχει ταύτιση των στοιχείων με τη δήλωση

ζημιάς για το ζημιωμένο αγροτεμάχιο (όνομα παραγωγού, ίδια τοπωνύμια, έκταση και

αριθμός δένδρων). Η Δήλωση Καλλιέργειας έχει υποβληθεί μαζί με την Αίτηση

Ενιαίας Ενίσχυσης έτους 2021 στην ΕΑΣ Λακωνίας).

  • Για ζημιές σε πιστοποιημένα βιολογικά προϊόντα συνυποβάλλεται και το Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης του Οργανισμού Πιστοποίησης.

Με την δήλωση ζημιάς καταβάλλονται από τους παραγωγούς τα τέλη εκτίμησης, που ανέρχονται σε: 0,10 €/δέντρο.

 

ΟΙ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΕΣ ΕΛ.Γ.Α.

ΔΗΜ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΥΣΤΡΑ

ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ