Αναστέλλεται η λειτουργία όλων των σχολικών μονάδων του Δήμου Ανατολικής Μάνης για την Παρασκευή 15/10

Αναστέλλεται για την Παρασκευή 15/10/2021 η δια ζώσης λειτουργία όλων των σχολικών μονάδων καθώς και των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών του Δήμου Ανατολικής Μάνης, λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων που αναμένεται, σύμφωνα με τις μετεωρολογικές προβλέψεις, να πλήξουν την περιοχή.

Διαβάστε τη σχετική απόφαση.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Ο Δήμαρχος Ανατολικής Μάνης έχοντας υπόψη:
1)Τις διατάξεις των άρθρων 58 και 94 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010) τ. Α΄ «Νέα
αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα
Καλλικράτης».
2) Τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 4του Π.Δ. 79/17 (ΦΕΚ 109/1-8-2017τ. Α )́
3) Το υπ’ αρ. πρωτ. 184160/12-10-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου με το οποίο διαβιβάστηκε το
Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού της Ε.Μ.Υ/ E.M.K.
4) Κατόπιν των ενημερώσεων για έντονα καιρικά φαινόμενα, με κύρια χαρακτηριστικά τις
ισχυρές βροχές και καταιγίδες.
5) Την από 13/10/2021 σχετική εισήγηση του Τοπικού Συντονιστικού Οργάνου του Δήμου
Ανατολικής Μάνης.
6) Τις από 14/10/2021 εισηγήσεις των Προέδρων των Σχολικών Επιτροπών του Δήμου
Ανατολικής Μάνης.
Αποφασίζουμε
Για την Παρασκευή 15/10/2021 την αναστολή της δια ζώσης λειτουργίας όλων των σχολικών
μονάδων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και των Δημοτικών
Παιδικών Σταθμών του Δήμου Ανατολικής Μάνης, για προληπτικούς λόγους πολιτικής
προστασίας και την ασφάλεια των μαθητών, εκπαιδευτικών και γονέων.
Με ευθύνη των διευθυντών να ενημερωθούν οι εκπαιδευτικοί και οι σύλλογοι γονέων και
μαθητών των σχολικών μονάδων.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ Ν. ΑΝΔΡΕΑΚΟΣ