Αυτοί είναι οι νέοι Αντιδήμαρχοι στον Δήμο Μονεμβασίας

Με θητεία από 2 Ιανουαρίου 2024 έως 1η Ιανουαρίου 2025, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου , ο Δήμαρχος Μονεμβασίας, με την αριθμ. 11/02-01-2024 απόφασή του ορίζει τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους ως Αντιδημάρχους και τους μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως εξής:

 1. Τον κ. Μαυρομιχάλη Κωνσταντίνο έμμισθο κατά τόπον Αντιδήμαρχο για τη Δημοτική Ενότητα των Μολάων και του μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες για τα θέματα: α) Διοικητικών Υπηρεσιών και των ΚΕΠ, β) Οικονομικών Υπηρεσιών, γ) Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, δ) Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής, ε) Ηλεκτροφωτισμού του Δήμου, στ) Λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων ασφάλειας και φύλαξης των χώρων των πρώην ΧΑΔΑ της Δημοτικής Ενότητας Μολάων, ζ) Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα, η) Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα, θ) Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα, σε κατάσταση καλής λειτουργίας.

 2. Τον κ. Χριστάκο Σταύρο έμμισθο κατά τόπον Αντιδήμαρχο για τη Δημοτική Ενότητα της Μονεμβασίας και του μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες για τα θέματα: α) Την παρακολούθηση και έλεγχο οικονομικών θεμάτων και ειδικότερα των Εσόδων του Δήμου, β) Διαχείρισης απορριμμάτων, γ) Λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων ασφάλειας και φύλαξης των χώρων των πρώην ΧΑΔΑ της Δημοτικής Ενότητας Μονεμβασίας, δ) Τη μέριμνα για τη φροντίδα και διαχείριση των αδέσποτων ζώων, ε) Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα, ζ) Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα, η) Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα, σε κατάσταση καλής λειτουργίας.

 3. Την κα Λεκάκη Ελισάβετ έμμισθη καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο για τη Δημοτική Ενότητα Βοιών και της μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες για τα θέματα: α) Διαχείρισης, κίνησης και συντήρησης οχημάτων, β) Καθαριότητας, Αποκομιδής Απορριμμάτων και Ανακυκλώσιμων Υλικών Δ.Ε. Βοιών, γ) Λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων ασφάλειας και φύλαξης των χώρων των πρώην ΧΑΔΑ της Δημοτικής Ενότητας Βοιών, δ) Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα αρμοδιότητάς της, ε) Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα αρμοδιότητάς της, στ) Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα, σε κατάσταση καλής λειτουργίας.

 4. Τον κ. Τραϊφόρο Παναγιώτη έμμισθο κατά τόπον Αντιδήμαρχο για τη Δημοτική Ενότητα Ζάρακα και του μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες για τα θέματα: α) Ζωικής Παραγωγής, β) Λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων ασφάλειας και φύλαξης των χώρων πρώην ΧΑΔΑ της Δημοτικής Ενότητας Ζάρακα, γ) Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα, δ) Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα, ε) Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα, σε κατάσταση καλής λειτουργίας.

 5. Την κα Δουμάνη Σοφία έμμισθη κατά τόπον Αντιδήμαρχο για τη Δημοτική Ενότητα των Βοιών και της μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες για τα θέματα: α) Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, Απασχόλησης και Αλιείας, β) Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα, γ) Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα, σε κατάσταση καλής λειτουργίας, δ) Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.

 6. Τον κ. Σουρλά Ιωάννη έμμισθο κατά τόπον Αντιδήμαρχο για τη Δημοτική Ενότητα του Ασωπού και του μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες για τα θέματα: α) Πολιτικής Προστασίας, β) Καθαριότητας-Αποκομιδής απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών, γ) Αγροτικής Παραγωγής, δ) Λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων ασφάλειας και φύλαξης χώρων πρώην ΧΑΔΑ της Δημοτικής Ενότητας Ασωπού, ε) Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα, στ) Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη

  δημοτική ενότητα, ζ) Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα, σε κατάσταση καλήςλειτουργίας.

 7.  Τον κ. Παπαδάκη Πιερρή έμμισθο καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Ύδρευσης, Άρδευσης και Αποχέτευσης σε ολόκληρο το Δήμο και του μεταβιβάζει την εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση, συντονισμό της καλής λειτουργίας των συστημάτων ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλιοστασίων και δεξαμενών, εφαρμογή του Σχεδίου Ασφάλειας Νερού.

 8. Την κα Αλειφέρη Παναγιώτα έμμισθη καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο και της μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες για τα θέματα: α) Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, β) Πολιτισμού, Παιδείας και Αθλητισμού, γ) Θέματα Περιβάλλοντος. Αρμοδιότητες διαχείρισης και λειτουργίας των: 1. Σπηλαίου Καστανιάς, 2. ΚΔΑΠ, ΚΔΑΠ -ΜΕΑ, 3. Ναυτικού Μουσείου, 4. Πρόγραμμα Καθαρές Ακτές-Καθαρές Θάλασσες-Γαλάζιες Σημαίες.

Όλοι οι Αντιδήμαρχοι θα συνεπικουρούν τον Αντιδήμαρχο κ. Παπαδάκη Πιερρή στην άσκηση των αρμοδιοτήτων του.

Β. Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι μέλη του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου.

Γ. Η ανάκληση του αντιδημάρχου είναι δυνατή με απόφαση του Δημάρχου οποτεδήποτε.

Δ.  Απαντούν εγγράφως ή  προφορικώς, ως ορίζει  το άρθρο 61 παρ. 3  του Ν.3852/2010 για θέματα αρμοδιοτήτων τους.

Ε. Σε όλους τους κατά τόπον Αντιδημάρχους, μεταβιβάζει την αρμοδιότητα τέλεσης των πολιτικών γάμων.

ΣΤ. Απαντούν εγγράφως ή προφορικώς, ως ορίζει το άρθρο 61 παρ. 3 του Ν.3852/2010 για θέματα αρμοδιοτήτων τους.

Η. Στον Αντιδήμαρχο κ. Μαυρομιχάλη Κων/νο  χορηγείται δικαίωμα υπογραφής ως ακολούθως:
Να υπογράφει όλους τους βεβαιωτικούς καταλόγους του Δήμου.

Ζ. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου, τις αρμοδιότητες ασκεί ο κ. Δήμαρχος. Τις κατά τόπον αρμοδιότητες:

 • Του Αντιδημάρχου κ. Μαυρομιχάλη Κων/νου όταν απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί ο κ. Δήμαρχος, απόντος αυτού ο Αντιδήμαρχος κ. Χριστάκος Σταύρος.

 • Του Αντιδημάρχου κ. Σουρλά Ιωάννη όταν απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί ο κ. Δήμαρχος, απόντος αυτού ο Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

 • Της Αντιδημάρχου κας Δουμάνη Σοφίας όταν απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί η Αντιδήμαρχος κα Λεκάκη Ελισάβετ.

 • Του Αντιδημάρχου κ. Τραϊοφόρου Παναγιώτη όταν απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

 • Του Αντιδημάρχου κ. Χριστάκου Σταύρου όταν απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

 • Της Αντιδημάρχου κας Λεκάκη Ελισάβετ όταν απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί η Αντιδήμαρχος κα Δουμάνη Σοφία.

Θ. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί:
Από 02/01/2024 έως 01/01/2025 ο Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.