Ευρωπαϊκά Βραβεία Προώθησης της Επιχειρηματικότητας

Ευρωπαϊκά Βραβεία Προώθησης της Επιχειρηματικότητας

Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προσκαλούν για συμμετοχή στο Διαγωνισμό για τα «Ευρωπαϊκά Βραβεία Προώθησης της Επιχειρηματικότητας 2023».

Ο εν λόγω διαγωνισμός απευθύνεται σε Δημόσιους Φορείς και στόχος του είναι η αναγνώριση και επιβράβευση της αριστείας των φορέων εκείνων, οι οποίοι προωθούν την επιχειρηματικότητα και τις μικρές επιχειρήσεις σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

Οι Κατηγορίες Βραβείων είναι οι ακόλουθες:

  • Προώθηση του Επιχειρηματικού Πνεύματος

  • Επένδυση στις Επιχειρηματικές Δεξιότητες

  • Στήριξη της Ψηφιακής Μετάβασης

  • Βελτίωση του Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος και Υποστήριξη στη Διεθνοποίηση της Επιχείρησης,

  • Υποστήριξη της Βιώσιμης Μετάβασης

  • Υπεύθυνη και Συνολική Επιχειρηματικότητα, η οποία αποτελεί και τη μοναδική κατηγορία στην οποία δύνανται να συμμετάσχουν και Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις.

Η διαδικασία επιλογής περιλαμβάνει τα δύο ακόλουθα στάδια:

1ο στάδιο (εθνικό): επιλογή από Επιτροπή, που ορίζεται από το Γενικό Γραμματέα Βιομηχανίας, των προτάσεων που θα προωθηθούν στο ευρωπαϊκό σκέλος του διαγωνισμού,

2ο στάδιο (ευρωπαϊκό): επιλογή από μια υψηλού επιπέδου Ευρωπαϊκή Κριτική Επιτροπή των καλύτερων συμμετοχών (shortlist).

Κάθε Κράτος-Μέλος έχει το δικαίωμα να αποστείλει για συμμετοχή στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό έως δύο (2) υποψηφιότητες, από δύο (2) διαφορετικές κατηγορίες. Η καλύτερη πρόταση που θα επιλεγεί από την Ευρωπαϊκή Κριτική Επιτροπή, θα βραβευθεί το Νοέμβριο 2023 στο Μπιλμπάο της Ισπανίας.

Διαδικασία Συμμετοχής

Ειδικότερα, η διαδικασία συμμετοχής στο διαγωνισμό περιλαμβάνει τη συμπλήρωση και υποβολή του Δελτίου Συμμετοχής (βλ. συνημμένο) σε ηλεκτρονική μορφή (αρχείο σε μορφή word και pdf) στις παρακάτω ηλεκτρονικές διευθύνσεις: [email protected] και [email protected]
Το ως άνω Δελτίο Συμμετοχής και το Επιχειρησιακό Εγχειρίδιο με οδηγίες για τη συμπλήρωση του Δελτίου είναι αναρτημένα στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας: https://www.ggb.gr/el/node/2046

Επισημαίνεται, ότι το Δελτίο Συμμετοχής πρέπει να συνοδεύεται από διαβιβαστικό έγγραφο, προκειμένου να λάβει αριθμό πρωτοκόλλου από την Υπηρεσία, ενώ η υποβολή των υποψηφιοτήτων μπορεί να πραγματοποιηθεί το αργότερο έως την Παρασκευή 30 Ιουνίου 2023 (ώρα 15.00).

Γενικά στοιχεία για το Διαγωνισμό καθώς και λοιπές χρήσιμες πληροφορίες, είναι διαθέσιμες στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:
https://single-market-economy.ec.europa.eu/smes/supporting-entrepreneurship/european-enterprise-promotion-awards_en