Οι Νέες θεσεις Αντιδημάρχων Δημου Σπάρτης

Με μεταμεσονύκτια ανακοίνωση ο ορισμός Αντιδημάρχων του Δήμου και με νέα πόστα όπως και πρόσωπα αυτό του Παναγιώτη Τριτακη.

Αναλυτικά

Κεφάλαιο Α. Ορισμός Αντιδημάρχων:
Ως έμμισθοι Αντιδήμαρχοι του Δήμου Σπάρτης με θητεία έως και 06.11.2022 ορίζονται οι
ακόλουθοι Δημοτικοί Σύμβουλοι:
1. Η κα Γεωργία Δεδεδήμου του Κωνσταντίνου, ως Αντιδήμαρχος Οικονομικών Θεμάτων &
Ανάπτυξης.
2. Η κα Γεωργία Ζαχαράκη-Αναστασοπούλου του Δημητρίου, ως Αντιδήμαρχος Τεχνικών
Έργων & Υπηρεσιών Δόμησης, Τουριστικής Ανάπτυξης & Κοινωνικής Πολιτικής.
3. Ο κ. Χρήστος Κανακάκος του Θεοδώρου, ως Αντιδήμαρχος Επιχειρηματικότητας, Αγροτικής
Ανάπτυξης & Πρασίνου.
4. Ο κ. Αθανάσιος Καρλαύτης του Βασιλείου, ως Αντιδήμαρχος Προστασίας & Καθαριότητας.
5. Ο κ. Παναγιώτης Τριτάκης του Ιωάννη ως Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών &
Διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων.
Κεφάλαιο Β. Αναπλήρωση Δημάρχου:
Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ως
Αναπληρώτρια αυτού κατ’ άρθρ. 89 Ν. 3463/2006 ως ισχύει, η Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων & Υπηρεσιών Δόμησης, Τουριστικής Ανάπτυξης & Κοινωνικής Πολιτικής, κα. Γεωργία Ζαχαράκη-
Αναστασοπούλου του Δημητρίου και όταν αυτή απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά της θα
ασκούνται από την Αντιδήμαρχο Οικονομικών Θεμάτων & Ανάπτυξης, κα. Γεωργία Δεδεδήμου