Πρόσληψη για Δακοκτονία 9 ατόμων στη Λακωνία

1Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 15-06-2016.

Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας : Πρόσληψη 9 ατόμων

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Λακωνίας, που εδρεύει στη Σπάρτη της Περιφέρειας Πελοποννήσου, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. διάρκειας από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και όχι πέραν από τις 30-11-2016, συνολικά εννέα (9) ατόμων για την κάλυψη εποχικών αναγκών της και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

9ΠΕ Γεωπόνοι-Τομεάρχες Δακοκτονίας ή εν ελλείψει αυτών

9ΤΕ Τεχνολόγοι Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής – Σπάρτη Λακωνίας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση: Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας, Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, Τμήμα Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου, Διοικητήριο, 2ο χλμ. Ε.Ο. Σπάρτης – Γυθείου, Τ.Κ. 231 00, Σπάρτη, Λακωνία (υπόψιν κ. Ελένης Αραχωβίτη). Πληροφορίες στο τηλ. 27313 63188.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 02-06-2016 έως και 13-06-2016.