Τα θέματα του Δημοτικού Συμβουλίου Σπάρτης της Τετάρτης 15 Νοεμβρίου

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η    (Αριθ.41/2023)

                                                                     

Καλείστε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση  που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (Δημαρχιακό  Μέγαρο  –  Κεντρική Πλατεία Σπάρτης  –  αίθουσα συνεδριάσεων)  στις 15 Νοεμβρίου 2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα  πιο κάτω  θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

Θ Ε Μ Α Τ Α

 

1ο Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικ. έτους 2023

Εισηγ.: κ.Γεωργία Ζαχαράκη-Αναστασοπούλου

 

2ο Παράταση θητείας υδρονομέων σε κοινότητες του Δήμου Σπάρτης λόγω παράτασης της αρδευτικής περιόδου έτους 2023

Εισηγ.: κ.Βασίλειος Μενούτης

 

3ο Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Σπάρτης στην Προγραμματική Σύμβαση, στο πλαίσιο της Πράξης: «Συνέχιση λειτουργίας Κέντρου Κοινότητας και Κινητής Μονάδας στο Δήμο Σπάρτης με περιοχή ευθύνης την Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας», ενταγμένης στο Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2021-2027»

Εισηγ.: κ.Δήμητρα Παπανικολάου

 

4ο Αποδοχή απόφασης ένταξης της Πράξης «Συνέχιση λειτουργίας Κέντρου Κοινότητας και Κινητής Μονάδας στο Δήμο Σπάρτης με περιοχή ευθύνης την Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας» στο Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2021-2027» – Αναμόρφωση προϋπολογισμού»

Εισηγ.: κ.Γεωργία Ζαχαράκη-Αναστασοπούλου

 

5ο Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικ.έτους 2023

Εισηγ.: κ.Γεωργία Ζαχαράκη-Αναστασοπούλου

 

6ο Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε) και 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του έργου «Προσθήκη γηπέδου τέννις στις αθλητικές εγκαταστάσεις Παρορίου»

Εισηγ.: κ.Γεωργία Ζαχαράκη-Αναστασοπούλου

 

7ο Γνωμοδότηση για μεταβολές σχολικών μονάδων Π. & Δ. Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2024-2025

Εισηγ.: κ.Ελένη Δαράκη

 

8ο Έγκριση της υπ’ αριθμ.28/07-11-2023 (ΑΔΑ_9Ω12ΟΞΒΗ-ΓΡΞ) απόφασης του  Ν.Π. Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Σπάρτης με θέμα «3η  αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2023»

Εισηγ.: κ.Δήμητρα Παπανικολάου

 

9ο Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΑΝΤΟΣ ΠΕΤΡΙΝΟΥ ΤΟΙΧΙΟΥ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΤΚ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ»

Εισηγ.: κ.Γεωργία Ζαχαράκη-Αναστασοπούλου

 

10ο Περί εγκρίσεως της  υπ’  αριθ. 17/2023  απόφαση του Δ.Σ. του Ν.Π. Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάρτης με θέμα «Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023»

Εισηγ.: κ.Σταύρος Περγαντής

 

11ο Περί εγκρίσεως της  υπ’  αριθ. 18/2023  απόφαση του Δ.Σ. του Ν.Π. Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάρτης με θέμα «Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023»

Εισηγ.: κ.Σταύρος Περγαντής

 

12ο Περί εγκρίσεως της  υπ’  αριθ. 19/2023  απόφαση του Δ.Σ. του Ν.Π. Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάρτης με θέμα «Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023»

Εισηγ.: κ.Σταύρος Περγαντής

 

13ο Περί εγκρίσεως της  υπ’  αριθ. 20/2023  απόφαση του Δ.Σ. του Ν.Π. Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάρτης με θέμα «Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023»

Εισηγ.: κ.Σταύρος Περγαντής

 

14ο Τροποποίηση Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας Κέντρου Κοινότητας  και κινητής μονάδας Δήμου Σπάρτης με Παράρτημα Ρομά με περιοχή ευθύνης την ΠΕ Λακωνίας

Εισηγ.: κ.Δήμητρα Παπανικολάου

 

15ο Κοπές δέντρων σε χώρους ευθύνης του Δήμου.

Εισηγ.:  κ.Χρήστος Κανακάκος

 

16ο Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος- Αλλαγή χρηματοδότησης

Εισηγ.: κ.Γεωργία Ζαχαράκη-Αναστασοπούλου

 

 

                                                         Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

Ελένη Δαράκη