Μαρία Φραγκή – “Ρυθμίσεις οφειλών σε εφορία, ασφαλιστικά ταμεία, τράπεζες  και λοιπούς πιστωτές”

Ρυθμίσεις οφειλών σε εφορία, ασφαλιστικά ταμεία, τράπεζες  και λοιπούς πιστωτές

Συνεχίζει να υπάρχει  η δυνατότητα  ρύθμισης οφειλών με απευθείας διαπραγμάτευση με τις Τράπεζες. Η τράπεζα μετά από αίτημα του οφειλέτη και αφού  εκτιμήσει  την γενικότερη εικόνα του, δηλαδή την οικονομική κατάσταση, την ηλικία, την αξία της ακίνητης περιουσίας, το ύψος των δικαιολογημένων εξόδων, τυχόν ρυθμίσεις του σε λοιπούς πιστωτές κ.λ.π, του προτείνει  γενναία κουρέματα. Αυτά φτάνουν  το 95/100 σε κάποιες περιπτώσεις, οπότε είτε συμφωνείται εφάπαξ καταβολή συγκεκριμένου ποσού κοινής αποδοχής και άμεσα επέρχεται ολική αποπληρωμή του χρέους,  είτε  συμφωνείται η ρύθμιση του δανείου, με τμηματικές καταβολές, πληρωμή συμφωνημένων δηλαδή δόσεων. Ενδέχεται όμως για την ρύθμιση δανείων που είναι χρόνια σε καθυστέρηση να απαιτηθεί από την Τράπεζα η καταβολή προκαταβολής συγκεκριμένου ποσού από τον οφειλέτη, προκειμένου να εξεταστεί το αίτημα του για ρύθμιση.

Ταυτόχρονα, ήδη με την καθιέρωση του θεσμού της διαμεσολάβησης, η τραπεζική διαμεσολάβηση, δίνει την δυνατότητα σε οφειλέτες και τράπεζα,   να καταλήξουν σε μια  ρεαλιστική λύση, σε μια κοινή συμφωνία, προσαρμοσμένη στα  συμφέροντα τόσο του δανειολήπτη όσο και της Τράπεζας. Απαραίτητη σε αυτή την περίπτωση είναι η συναίνεση της Τράπεζας να διαπραγματευτεί με τον οφειλέτη. Εφόσον υπάρξει αυτή η κοινή συμφωνία για διαπραγμάτευση, όλα τα μέρη, τράπεζα και οφειλέτης, που συνεπικουρούνται απαραιτήτως από νομικούς παραστάτες- δικηγόρους,  διαπραγματεύονται και μέσα σε λίγες ώρες ή και σε μία μέρα, με μικρό κόστος, υπό την αρωγή διαπιστευμένου από το Υπουργείο Δικαιοσύνης  διαμεσολαβητή, καταλήγουν σε συμφωνία για την ρύθμιση της οφειλής. Η συμφωνία αυτή, εφόσον υπογραφεί από όλους,  τους δεσμεύει νομικά, ενώ με την κατάθεση της στο αρμόδιο Πρωτοδικείο έχει  την ισχύ δικαστικής απόφασης.

Επιπλέον από τον Ιούνιο του 2021,  με το νέο πτωχευτικό δίκαιο, όλοι οι υπερχρεωμένοι πολίτες, φυσικά και  νομικά πρόσωπα, ελεύθεροι επαγγελματίες και επιχειρηματίες θα έχουν   το δικαίωμα στη «δεύτερη ευκαιρία». Θα έχουν την δυνατότητα αφού υποβάλλουν σχετικό αίτημα στην πλατφόρμα  να επιλέξουν να ρυθμίσουν  τις οφειλές τους ,προς την εφορία, τα ασφαλιστικά ταμεία, τις τράπεζες  και λοιπούς πιστωτές και να προστατεύσουν την πρώτη τους κατοικία μέσω μιας προπτωχευτικής  διαδικασίας. Απαραίτητη προϋπόθεση όμως είναι το χρέος τους να κρίνεται  βιώσιμο, κατόπιν αναδιάρθρωσης σε συμφωνία με τους πιστωτές έως 240  δόσεις και μόνο εάν οι τράπεζες συναινέσουν. Επιπλέον θα παρέχεται η δυνατότητα στον οφειλέτη  να υποβάλλει αίτημα μεταβίβασης ή μίσθωσης της κύριας κατοικίας του σε φορέα απόκτησης και επαναμίσθωσης, ο οποίος αποκτά τη κυριότητα του ακινήτου και προχωρά σε μίσθωση της κατοικίας για 12 έτη. Σε αυτή την περίπτωση ο οφειλέτης, εφόσον  καταβάλει το σύνολο των μισθωμάτων, θα μπορεί να επαναγοράσει και να αποκτήσει το ακίνητο έναντι τιμήματος επαναγοράς, ενώ ταυτόχρονα  προβλέπεται και στεγαστικό επίδομα . Παράλληλα θα επέρχεται οριστική απαλλαγή από τα χρέη του οφειλέτη (δεύτερη ευκαιρία), και αυτός θα απαλλάσσεται πλήρως από κάθε οφειλή προς τους πιστωτές 36 μήνες από την ημερομηνία κήρυξης της πτώχευσης. Για όσους χάνουν την κύρια κατοικία, η απαλλαγή επέρχεται σε 1 χρόνο.

Για τους οφειλέτες που ήδη έχουν καταθέσει αιτήσεις του Νόμου Κατσέλη, όπως είναι γνωστός,  των οποίων η συζήτηση έχει προσδιοριστεί μετά την 15η Ιουνίου 2021, αυτοί θα πρέπει να καταθέσουν αίτηση επαναπροσδιορισμού, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, επι ποινή απαράδεκτου. Με αυτόν τον τρόπο οι αιτήσεις θα εισάγονται εκ νέου υποχρεωτικά προς συζήτηση.

Τέλος σημαντικό είναι να αναφερθεί ότι τουλάχιστον έως 15 Μαρτίου 2021 δεν θα  πραγματοποιηθεί κανένας πλειστηριασμός.

 Το γραφείο μου αναλαμβάνει υπεύθυνα την ρύθμιση των οφειλών κάθε φυσικού η νομικού προσώπου, ελεύθερου επαγγελματία η επιχειρηματία.

Μαρία Γεωργ.Φραγκή

Δικηγόρος

Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια

Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων DPO

Έδρα: Σπάρτη (Μενελάου 7)

Τηλ/fax 2731400447

Υπο/μα: Ξηροκάμπι Λακωνίας

Τηλ/fax 2731400425

Κινητό 6979990060

[email protected]